Kiirkivinev jootebetoon: V2/10 / V2/40 / V2/80 / V2/160