Известие на сайта

Съдържанието на нашите сайтове е обект на постоянни промени (като например технически подобрения или промени в правилника). PAGEL особено не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети (договорни и извъндоговорни) вследствие на използването на данните от тези интернет сайтове.

Техническите данни, информация, дефиниции, оповестявания и препратки в информационните листове се събират, проверяват и преразглеждат в съответствие с информацията, която ни е известна до момента.

Ние не поемаме отговорност за пълнотата и точността на тези информационни листове. Тази информация не може да бъде основание за никакъв иск за компенсация.

Всички текстове, снимки, аудио файлове и друга информация, публикувана на нашия уебсайт, с изключение на специално обозначените изделия, са обект на авторското право на PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG. Не е разрешено никакво размножаване или копиране, било то изцяло или частично, без предварително писмено съгласие от страна на PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG. Табелката с името и логото на PAGEL са регистрирани търговски марки на компанията PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG.

Информационните листове и доклади са достъпни в PDF формат. Можете да намерите съответната програма за PC или Macintosh в


Общите правила и условия (ПиУ)

PAGEL SPEZIAL-BETON GmbH & Co. KG
Wolfsbankring 9
45355 Essen, Germany
Fon: +49 (0)201 / 68504-0
Fax: +49 (0)201 / 68504-31
E-Mail: Контакт
Internet: www.pagel.com

Съдебна регистрация: Градски съд в Есен HRA 7942
Лична отговорност Притежател: PAGEL Spezial-Beton Holding-GmbH
управляващ директор: Dr.-Ing. Jürgen Aretz, Dr.-Ing. Patrick Schäffel
Съдебна регистрация: Градски съд в Есен HRB 2771
UST-IDNR: DE 125082005

Отговорно лице:
уебмастър