Продукти на Pagel със CE маркировка

Продукт

Информационен лист

CE маркировка
EN - Клас

Декларация за експло-атационните показатели
Essen - Dorsten - Okrilla

Сертификат за съответствие на ФПК
Essen - Dorsten - Okrilla

Информационен лист за безопасност